کتاب عهد عتیق

عهد جدید

امثال 2:12 هزارۀ نو (NMV)

تو را از راه شریران رهایی خواهد بخشیدو از مردمانی که سخنان منحرف می‌گویند؛

خوانده شده فصل کامل امثال 2

نمایش آیه امثال 2:12 زمینه