کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 8:21 هزارۀ نو (NMV)

لاویان خود را تطهیر کردند و جامه‌های خود را شستند و هارون ایشان را به عنوان هدیۀ تکان‌دادنی به حضور خداوند تقدیم کرد و برای ایشان کفّاره به جا آورد تا طاهر شوند.

خوانده شده فصل کامل اعداد 8

نمایش آیه اعداد 8:21 زمینه