کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 33:30 هزارۀ نو (NMV)

و از حَشمونَه کوچ کرده، در مُسیروت اردو زدند.

خوانده شده فصل کامل اعداد 33

نمایش آیه اعداد 33:30 زمینه