کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 32:23 هزارۀ نو (NMV)

اما اگر چنین نکنید، همانا به خداوند گناه ورزیده‌اید و یقین دانید که گناهتان گریبان شما را خواهد گرفت!

خوانده شده فصل کامل اعداد 32

نمایش آیه اعداد 32:23 زمینه