کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 31:45 هزارۀ نو (NMV)

۳۰۵۰۰ الاغ،

خوانده شده فصل کامل اعداد 31

نمایش آیه اعداد 31:45 زمینه