کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 3:50 هزارۀ نو (NMV)

او آن وجه را که هزار و سیصد و شصت و پنج مثقال بر حسب مثقال قُدس بود، از نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل گرفت.

خوانده شده فصل کامل اعداد 3

نمایش آیه اعداد 3:50 زمینه