کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 3:10 هزارۀ نو (NMV)

هارون و پسرانش را تعیین کن تا کهانت خود را انجام دهند. اما هر شخص دیگر که نزدیک آید، کشته شود.»

خوانده شده فصل کامل اعداد 3

نمایش آیه اعداد 3:10 زمینه