کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 28:21 هزارۀ نو (NMV)

و یک‌دهم ایفَه برای هر یک از آن هفت بره تقدیم کنید،

خوانده شده فصل کامل اعداد 28

نمایش آیه اعداد 28:21 زمینه