کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۳یوحنا 1:13 هزارۀ نو (NMV)

بسیار چیزها داشتم به تو بنویسم، لیکن نمی‌خواهم با مرکّب و قلم باشد.

خوانده شده فصل کامل ۳یوحنا 1

نمایش آیه ۳یوحنا 1:13 زمینه