کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۳یوحنا 1:12 هزارۀ نو (NMV)

همگان دربارۀ دیمیتریوس نیکو شهادت می‌دهند، حتی خودِ حق. ما نیز چنین شهادت می‌دهیم و می‌دانی که شهادت ما راست است.

خوانده شده فصل کامل ۳یوحنا 1

نمایش آیه ۳یوحنا 1:12 زمینه