کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲یوحنا 1:8 هزارۀ نو (NMV)

بهوش باشید که ثمر کار خود را بر ‌باد ندهید، بلکه پاداشی به کمال دریافت کنید.

خوانده شده فصل کامل ۲یوحنا 1

نمایش آیه ۲یوحنا 1:8 زمینه