کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲یوحنا 1:3 هزارۀ نو (NMV)

فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و از جانب عیسی مسیح، پسر آن پدر، در حقیقت و محبت با ما خواهد بود.

خوانده شده فصل کامل ۲یوحنا 1

نمایش آیه ۲یوحنا 1:3 زمینه