کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲یوحنا 1:11 هزارۀ نو (NMV)

زیرا آن که او را خوشامد گوید، در اعمال بدش شریک می‌شود.

خوانده شده فصل کامل ۲یوحنا 1

نمایش آیه ۲یوحنا 1:11 زمینه