کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲یوحنا 1:10 هزارۀ نو (NMV)

اگر کسی نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد، او را به خانۀ خود مپذیرید و خوشامدش مگویید؛

خوانده شده فصل کامل ۲یوحنا 1

نمایش آیه ۲یوحنا 1:10 زمینه