کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پطرس 3:5 هزارۀ نو (NMV)

بدین‌سان، آنان به عمد بر این حقیقت چشم می‌پوشند که به کلام خدا آسمانها از قدیم بود و زمین از آب و به وسیلۀ آب شکل گرفت؛

خوانده شده فصل کامل ۲پطرس 3

نمایش آیه ۲پطرس 3:5 زمینه