کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پطرس 3:2 هزارۀ نو (NMV)

تا کلامی را که پیامبران مقدّس در ایام گذشته گفته‌اند، به یاد آرید و نیز حکم خداوند و نجات‌دهندۀ ما را که به واسطۀ رسولان شما بیان شد.

خوانده شده فصل کامل ۲پطرس 3

نمایش آیه ۲پطرس 3:2 زمینه