کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پطرس 3:16 هزارۀ نو (NMV)

او در همۀ نامه‌های خود چنین می‌نویسد، هر آنگاه که از این امور سخن می‌گوید. نامه‌های او شامل مطالبی است که درکش دشوار است و جاهلان و سست‌مایگان تحریفش می‌کنند، همان‌گونه که با دیگر نوشته‌های مقدّس چنین می‌کنند، و این موجب هلاکتشان خواهد شد.

خوانده شده فصل کامل ۲پطرس 3

نمایش آیه ۲پطرس 3:16 زمینه