کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پطرس 2:21 هزارۀ نو (NMV)

بهتر آن می‌بود که از آغاز، راه پارسایی را نمی‌شناختند، تا اینکه پس از شناختن، از حکم مقدّسی که بدیشان سپرده شد، روی برتابند.

خوانده شده فصل کامل ۲پطرس 2

نمایش آیه ۲پطرس 2:21 زمینه