کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پطرس 2:20 هزارۀ نو (NMV)

زیرا آنان که با شناخت خداوند و نجات‌دهندۀ ما عیسی مسیح، از فساد دنیا رَستند، اگر باز بدان گرفتار و مغلوب آیند، سرانجامشان بدتر از آغاز خواهد بود.

خوانده شده فصل کامل ۲پطرس 2

نمایش آیه ۲پطرس 2:20 زمینه