کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پطرس 2:18 هزارۀ نو (NMV)

زیرا سخنان تکبّرآمیز و باطل می‌گویند و با بهره‌جویی از تمایلات نَفْس و شهوت‌انگیزی، کسانی را که به‌تازگی از چنگ گمراهان رسته‌اند، اغوا می‌کنند.

خوانده شده فصل کامل ۲پطرس 2

نمایش آیه ۲پطرس 2:18 زمینه