کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پطرس 2:13 هزارۀ نو (NMV)

و در سزای آن بدی که کرده‌اند، بد خواهند دید. تفریح اینان عیش و عشرت در روز روشن است. لکه‌های ننگی هستند که حتی به هنگام شرکت در ضیافت با شما، از غرقه شدن در لذات فریبندۀ خویش دست برنمی‌کشند.

خوانده شده فصل کامل ۲پطرس 2

نمایش آیه ۲پطرس 2:13 زمینه