کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پطرس 2:10 هزارۀ نو (NMV)

بخصوص آنان را که در پی تمایلاتِ فاسدِ نَفْس خویشند و اقتدار خداوند را خوار می‌شمارند.اینان چنان گستاخند و متکبّر که از اهانت به بزرگان آسمانی پروایی ندارند؛

خوانده شده فصل کامل ۲پطرس 2

نمایش آیه ۲پطرس 2:10 زمینه