کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲قرنتیان 9:15 هزارۀ نو (NMV)

سپاس بر خدا برای عطای وصف‌ناپذیرش!

خوانده شده فصل کامل ۲قرنتیان 9

نمایش آیه ۲قرنتیان 9:15 زمینه