کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲قرنتیان 6:1 هزارۀ نو (NMV)

در مقام همکاران خدا، از شما استدعا داریم که فیض خدا را بیهوده نیافته باشید.

خوانده شده فصل کامل ۲قرنتیان 6

نمایش آیه ۲قرنتیان 6:1 زمینه