کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲قرنتیان 13:8 هزارۀ نو (NMV)

زیرا نمی‌توانیم هیچ عملی برخلاف حقیقت انجام دهیم، بلکه هرآنچه می‌کنیم برای حقیقت است.

خوانده شده فصل کامل ۲قرنتیان 13

نمایش آیه ۲قرنتیان 13:8 زمینه