کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲قرنتیان 11:14 هزارۀ نو (NMV)

و این عجیب نیست، زیرا شیطان نیز خود را به شکل فرشتۀ نور درمی‌آورد؛

خوانده شده فصل کامل ۲قرنتیان 11

نمایش آیه ۲قرنتیان 11:14 زمینه