کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲قرنتیان 10:3 هزارۀ نو (NMV)

زیرا هرچند در این دنیا به سر می‌بریم، امّا به روش دنیوی نمی‌جنگیم.

خوانده شده فصل کامل ۲قرنتیان 10

نمایش آیه ۲قرنتیان 10:3 زمینه