کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲قرنتیان 10:16 هزارۀ نو (NMV)

تا بتوانیم انجیل را در سرزمینهایی فراسوی شما بشارت دهیم. زیرا نمی‌خواهیم به کاری فخر کنیم که پیشتر، و آن هم در قلمرو شخصی دیگر انجام شده است.

خوانده شده فصل کامل ۲قرنتیان 10

نمایش آیه ۲قرنتیان 10:16 زمینه