کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲قرنتیان 1:5 هزارۀ نو (NMV)

زیرا همان‌گونه که از رنجهای مسیح به‌فراوانی نصیب می‌یابیم، به همان میزان نیز به واسطۀ مسیح از دلگرمی فراوان لبریز می‌شویم.

خوانده شده فصل کامل ۲قرنتیان 1

نمایش آیه ۲قرنتیان 1:5 زمینه