کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تیموتائوس 4:19 هزارۀ نو (NMV)

سلام مرا به پْریسکیلا و آکیلا و خانوادۀ اونیسیفوروس برسان.

خوانده شده فصل کامل ۲تیموتائوس 4

نمایش آیه ۲تیموتائوس 4:19 زمینه