کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تیموتائوس 3:10 هزارۀ نو (NMV)

ولی تو تعلیم و رفتار و هدف و ایمان و صبر و محبت و تحمّل مرا

خوانده شده فصل کامل ۲تیموتائوس 3

نمایش آیه ۲تیموتائوس 3:10 زمینه