کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تیموتائوس 2:19 هزارۀ نو (NMV)

با این حال، پی مستحکمی که خدا نهاده است، پابرجاست و با این عبارت مُهر شده است که: «خداوند کسان خود را می‌شناسد،» و «هر که به نام خداوند اقرار دارد، باید از شرارت کناره جوید.»

خوانده شده فصل کامل ۲تیموتائوس 2

نمایش آیه ۲تیموتائوس 2:19 زمینه