کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تیموتائوس 1:15 هزارۀ نو (NMV)

آگاهی که ساکنان ایالت آسیا، همه مرا ترک کرده‌اند، از آن جمله، فیگِلوس و هِرموگِنِس.

خوانده شده فصل کامل ۲تیموتائوس 1

نمایش آیه ۲تیموتائوس 1:15 زمینه