کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تسالونیکیان 3:7 هزارۀ نو (NMV)

زیرا خود می‌دانید که چگونه باید از ما سرمشق بگیرید. زمانی که ما با شما بودیم، کاهلی نکردیم

خوانده شده فصل کامل ۲تسالونیکیان 3

نمایش آیه ۲تسالونیکیان 3:7 زمینه