کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تسالونیکیان 2:16 هزارۀ نو (NMV)

خودِ خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فیض خود به ما دلگرمی جاودانی و امیدی نیکو بخشید،

خوانده شده فصل کامل ۲تسالونیکیان 2

نمایش آیه ۲تسالونیکیان 2:16 زمینه