کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 5:14 هزارۀ نو (NMV)

این است اطمینانی که در حضور او داریم که هر گاه چیزی بر طبق ارادۀ وی درخواست کنیم، ما را می‌شنود.

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 5

نمایش آیه ۱یوحنا 5:14 زمینه