کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 4:20 هزارۀ نو (NMV)

اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می‌نماید امّا از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را، که می‌بیند، محبت نکند، نمی‌تواند خدایی را که ندیده است، محبت نماید.

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 4

نمایش آیه ۱یوحنا 4:20 زمینه