کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 3:6 هزارۀ نو (NMV)

آن که در او می‌ماند گناه نمی‌کند، امّا کسی که در گناه زندگی می‌کند، او را نه دیده و نه شناخته است.

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 3

نمایش آیه ۱یوحنا 3:6 زمینه