کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 1:7 هزارۀ نو (NMV)

امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می‌سازد.

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 1

نمایش آیه ۱یوحنا 1:7 زمینه