کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 5:9 هزارۀ نو (NMV)

پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید، زیرا آگاهید که برادران شما در دنیا با همین زحمات روبه‌رویند.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 5

نمایش آیه ۱پطرس 5:9 زمینه