کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 4:8 هزارۀ نو (NMV)

مهمتر از همه، یکدیگر را به شدّت محبت کنید، زیرا محبت، انبوه گناهان را می‌پوشاند.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 4

نمایش آیه ۱پطرس 4:8 زمینه