کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 3:21 هزارۀ نو (NMV)

و آن آبْ نمونۀ تعمیدی است که اکنون نیز شما را نجات می‌بخشد، تعمیدی که نه زدودنِ آلودگی تن، بلکه تعهدِ وجدانیْ پاک است به خدا. این تعمید به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح شما را نجات می‌بخشد،

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 3

نمایش آیه ۱پطرس 3:21 زمینه