کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 2:24 هزارۀ نو (NMV)

او خودْ گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخمهایش شفا یافته‌اید.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 2

نمایش آیه ۱پطرس 2:24 زمینه