کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 1:9 هزارۀ نو (NMV)

زیرا غایت ایمان خویش یعنی نجات جانهایتان را می‌یابید.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 1

نمایش آیه ۱پطرس 1:9 زمینه