کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 1:16 هزارۀ نو (NMV)

چرا که نوشته شده است:‏ «مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم.»

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 1

نمایش آیه ۱پطرس 1:16 زمینه