کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 1:12 هزارۀ نو (NMV)

بر ایشان آشکار شد که نه خویشتن بلکه شما را خدمت می‌کردند، آنگاه که از اموری سخن می‌گفتند که اکنون درباره‌اش از مبشّران انجیل می‌شنوید، از آنان که به واسطۀ روح‌القدس که از آسمان فرستاده شده، شما را بشارت می‌دهند. حتی فرشتگان نیز مشتاق نظر کردن در این امورند.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 1

نمایش آیه ۱پطرس 1:12 زمینه