کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱قرنتیان 9:22 هزارۀ نو (NMV)

با ضعیفان، ضعیف شدم تا ضعیفان را دریابم. همه کس را همه چیز گشتم تا به هر نحو بعضی را نجات بخشم.

خوانده شده فصل کامل ۱قرنتیان 9

نمایش آیه ۱قرنتیان 9:22 زمینه