کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱قرنتیان 9:21 هزارۀ نو (NMV)

نزد بی‌شریعتان همچون بی‌شریعت رفتار کردم تا بی‌شریعتان را دریابم، هرچند خود بدون شریعت خدا نیستم، بلکه مطیع شریعت مسیحم.

خوانده شده فصل کامل ۱قرنتیان 9

نمایش آیه ۱قرنتیان 9:21 زمینه