کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱قرنتیان 9:1 هزارۀ نو (NMV)

آیا آزاد نیستم؟ آیا رسول نیستم؟ آیا خداوندمان عیسی را ندیدم؟ آیا شما ثمرۀ کار من در خداوند نیستید؟

خوانده شده فصل کامل ۱قرنتیان 9

نمایش آیه ۱قرنتیان 9:1 زمینه