کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱قرنتیان 4:16 هزارۀ نو (NMV)

پس از شما تمنا دارم از من سرمشق بگیرید.

خوانده شده فصل کامل ۱قرنتیان 4

نمایش آیه ۱قرنتیان 4:16 زمینه